Translate


สูตรอาหารข้นสำหรับโคนมแห้ง

โดยทั่วไป เราจะให้โคนมแห้งกินอาหารข้นวันละ 2.5 - 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารหยาบ ขนาดของโค สภาพและความสามารถในการให้นมของโค

สูตรอาหารข้นสำหรับโคนมแห้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาหารหยาบดังต่อไปนี้

date
comments


สูตรอาหารข้นสำหรับโคให้นม


  ในทางปฏิบัติ เราจะปล่อยโคให้นมได้กินอาหารหยาบอย่างเต็มที่ และการจะเพิ่มอาหารข้มให้หรือไม่นั้น มีหลักควรยึดปฏิบัติดังนี้

  ปริมาณโปรตีนในอาหารข้นสำหรับโคให้นม จะมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารหยาบ นํ้าหนักของโค, เปอร์เซ็นต์ใขมันในนมของน้ำนม และความสามารถในการให้น้ำนม นอกจากนี้แล้วคุณภาพของอาหารหยาบยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลอีกด้วย เช่นฤดูฝน อาหารหยาบจะมีคุณภาพดี แต่ในฤดูแล้งคุณภาพอาหารหยาบจะไม่ค่อยดี

date
comments