Translate


อาหารข้นสำหรับโคนม

อาหารข้น หมายถึง อาหารที่ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน และแร่ธาตุอยู่ครบในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง มีเยื่อใยน้อย


อาหารข้นสำหรับโคนม นั้น เกษตรกรอาจจะซื้อจากบริษัทที่ผลิต หรือจะผสมขึ้นใช้เองก็ได้ ในกรณีที่เลี้ยงโคนมจำนวนน้อย หาซื้อวัสดุดิบคุณภาพดียากหรือวัตถุดิบมีราคาแพง ขอแนะนำให้ซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปจากกลุ่มสหกรณ์หรือจากบริษัทจะเหมาะสมกว่า

ความต้องการโภชนาการอาหารของโคนมของโคนมแต่ละระยะ

การจะพิจารณาว่า เมื่อใดควรจะให้อาหารข้นแก่โคนมหรือไม่นั้น สำหรับสภาพการเลี้ยงโคนมในเมืองไทยควรยึดหลักดังนี้

1. ลูกโคอ่อน เริ่มหัดให้กินอาหารข้น เมื่อลูกโคอายุได้ 8 วัน และให้กินได้เต็มที่ เมื่อลูกโคอายุได้ 2 เดือน โดยให้อาหารข้นไม่เกินวันละ 2 กิโลกรัม อาหารข้นที่ให้ควรจะมีโปรตีนประมาณ 20%

2. โคเล็ก อาหารข้นสำหรับโคเล็กควรจะมีโปรตีนอยู่ระหว่าง 16-18%

3. โครุ่นหรือโคสาว อาหารข้นสำหรับโครุ่นหรือโคสาวควรจะมีโปรตีนอยู่ระหว่าง 14-16%

4. โคให้นม ควรจะมีโปรตีน 16-18% เป็นอย่างต่ำข้อแนะนำ ความต้องการโภชนาการอาหารของโคนมของโคนมแต่ละระยะ

1 . สำหรับโคเล็ก โครุ่นและโคให้นมนั้น หากโคได้กินอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี (มีทั้งหญ้าและพืชถั่วอาหารสัตว์) เราสามารถลดปริมาณโปรตีนในอาหารข้นให้ลดลงไปจากที่กำ หนดไว้ได้อีก

2. สำหรับโคให้นมนั้น หากโคตัวใดให้นมตํ่ากว่าวันละ 5 กิโลกรัม ควรให้โคได้กินแต่อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี โดยให้กินอย่างเต็มที่ไม่จำ ต้องให้อาหารข้นเสริม

3. ถ้าโคให้นมสามารถให้นมได้วันละ 5-10 กิโลกรัม ควรให้โคได้กินอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี และเสริมด้วยกากถั่วเหลือง หรือกากฝ้ายเพียงเล็กน้อย เพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารหยาบ โดยไม่จำ เป็นต้องเพิ่มอาหารข้นให้

4. ถ้าโคให้นมสามารถให้นมได้มากกว่า 10 กิโลกรัม ในแต่ละวันแลัวจึงสมควรให้อาหารข้นเสริม

เกณฑ์การเสริมอาหารข้นให้แก่โคนมเหล่านี้ เกษตรกรบางรายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความสามารถของการให้น้ำนมในโคนมแต่ละตัว โดยพิจารณาถึงรายได้และรายจ่ายเป็นหลักสำคัญ

* * * * * *

ผู้สนับสนุน

เนื้อหาดีดีจาก : อัมพร นันทธีโร, ประสงค์ ไคลมี
เรียบเรียงโดย : DairyFeed

date
comments