Translate

ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ แบบอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของโคนม

          หญ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์จำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อจะมีรายได้เพิ่มสำหรับเกษตรกร ในสมัยก่อน การเลี้ยงสัตว์นั้นจะต้องปล่อยให้สัตว์กินหญ้าตามทุ่งตามดอย แต่ในสมัยนี้มีการปลูกหญ้าหลาย ๆ พันธ์ เพื่อเลี้ยงสัตว์ คุณนรินทร์ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แนะนำการปลูกหญ้ากินรี และหญ้านาเปียยักษ์ เพื่อการเลี้ยงสัตว์

          การเกษตรที่น่าสนในด้านการปลูกหญ้า พื้นที่การเกษตรปลูกหญ้าแพงโกล่า 1 ไร่ หญ้ากินรี 1ไร่ และหญ้านาเปียยักษ์ 1ไร่

          1.ขั้นตอนการปลูก ไถพื้นที่ทำเป็นเทือกนา

          2. หลังจากทำเทือก ให้ทำการไถคราดหญ้าที่แปลงอื่นแล้วนำหญ้าที่ตัดมาโรยลงพื้นที่ที่ทำการทำเทือกเอาไว้

          3.โรยให้หนาทั่วแปลงจากที่โรยหญ้าจนทั่วแปลงแล้วให้มีน้ำขังไว้ 1 อาทิตย์

          4. พอครบ 1 อาทิตย์แล้วให้ปล่อยน้ำออก

          5.ปล่อยให้ต้นหญ้าตั้งหน่อปล่อยไว้ 1 อาทิตย์

          6.หญ้าตั้งหน่อแล้ว ให้ทำการปล่อยน้ำเข้าแล้วนำปุ๋ยมูลวัวใส่โดยการหว่านให้ทั่วแปลง ปล่อยไว้จนครบอายุ 45 วัน ก็สามารถตัดขายได้ ราคาจากการตัดหญ้าจำหน่ายกิโลกรัมละ 2 บาท

การปลูกหญ้าเนเปียยักษ์

          หญ้าเนเปียยักษ์จะมีลักษณะคล้ายต้นอ้อย เป็นปล้องๆต่อยอดสูงไปเรื่อยๆปลูกได้ด้วยท่อนพันธุ์ ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อน ให้ข้ออยู่ใต้ดินลึก 1-2 นิ้ว ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อ การตัดหญ้าเนเปียร์ไปเลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุก 30-45 วัน ช่วงฤดูฝนหญ้าโตเร็ว อาจตัดอายุน้อยกว่า 30 วัน โดยตัดชิดดิน หญ้าเนเปียร์เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ใช้แบบหญ้าสด หรือหญ้าหมัก ไม่เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้ง หญ้าเนปียร์ชนิดนี้จะเป็นชนิดธรรมดาเป็นหญ้าที่มีอายุยาวหลายปีแนะนำประโยชน์จากหญ้าเนเปียร์ที่ให้ธาตุอาหารแก่สัตว์เลี้ยงอย่างโค กระบือ แนะนำให้ตัดสำหรับวัวให้วัวทานแบบสด และปล่อยวัวให้หากินเองในพื้นที่ปลูก หญ้าเนเปียร์เป็นปล้องใหญ่ต่อยอดสูงขึ้นเรื่อยๆและการทำไปเป็นท่อนพันธุ์ก็จะตัดเป็นท่อนๆไปลงปลูกต่อไป แนะนำว่าเหมาให้โคทานแบบสด ปลูกเป็นแนวตามบ่อน้ำที่ขุดไว้ริมบ่อปลา ก็เป็นอาหารปลาได้ซึ่งปลาจะเป็นปลากินพืชอยู่แล้ว โดยแต่ละอาทิตย์ก็จะตัดหญ้าสดลงให้เป็นอาหารปลา

* * * * *


date
comments