Translate


สูตรอาหารข้นสำหรับโครุ่นหรือโคสาว

ปริมาณโปรตีนในอาหารข้นสำหรับโครุ่นหรือโคสาวนั้น จะมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารหยาบ นํ้าหนักของโค และระยะการเจริญเติบโตของโคด้วย นอกจากนี้แล้วคุณภาพของอาหารหยาบยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลอีกด้วย เช่นฤดูฝน อาหารหยาบจะมีคุณภาพดี แต่ในฤดูแล้งคุณภาพอาหารหยาบจะไม่ค่อยดี

date
comments


สูตรอาหารข้นสำหรับโคเล็ก

สูตรนี้มีปริมาณโปรตีน 16-18% เหมาะสำหรับโคที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 อาทิตย์ขึ้นไป มีให้เลือกผสมได้ 4 สูตร โดยให้พิจารณาถึงราคาและคุณภาพของวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ วัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นมีหน่วยนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม

date
comments